#41Dave Harris

Name:                 Dave Harris

Car N0:                41

Chassis:              Foz

Engine:               Yamaha R1