#2 Shane Malt

Name:                 Shane Malt

Car N0:                2

Chassis:               XXX

Engine:                Yamaha R1

Sponsors:

  • Mancave Motorsport
  • JAG Poly