#14 Phil Jurd

Name:                   Phil Jurd

Car N0:                 14

Chassis:                Ellis

Engine:                 Yamaha YZF